Selecteer een pagina

Inleiding

Harcos Media (hierna: “wij”) is uitgever van print als digitale informatie, gevestigd te Emmeloord aan de Gildenweg 2. Wij bieden informatie voor diverse vakgebieden en branches. Dit doen wij onder meer op onze websites, door het versturen van nieuwsbrieven en het uitgeven van magazines. In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In dit privacy- en cookiestatement zijn de overwegingen hierover vastgelegd.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit privacy- en cookiestatement dan kunt u contact opnemen met ons via info@harcosmedia.com of +31-85-0645408.

Recht op privacy

Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

Hieronder leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens kunnen verwerken en aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden. Verder bevat dit privacy- en cookiestatement belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan dit privacy- en cookiestatement zorgvuldig door te lezen.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn ons privacy- en cookiestatement te wijzigen. De meest recente versie van dit is altijd beschikbaar op onze websites. Wij raden u aan dit privacy- en cookiestatement regelmatig te raadplegen. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van de meest recente versie van dit privacy- en cookiestatement.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verzamelen in het kader van onze diensten persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van onze websites, abonnees, ontvangers van onze nieuwsbrieven, personen waar we telefonisch contact mee hebben, sollicitanten en personen die worden genoemd in onze vakbladen en op onze websites.

De gegevens die we verzamelen lopen uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, functie, geboortedatum, geslacht, bankgegevens, bedrijfskenmerken, interessegebieden en contactgeschiedenis en overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefoongesprekken.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan ons, kunnen wij aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, surfgedrag, ‘fingerprint’, internetbrowser en apparaat type. De respons (open en kliks) op onze nieuwsbrieven en mailingen worden ook op individueel niveau vastgelegd.

In sommige gevallen kunnen persoonsgegevens door ons worden gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Op basis van al die gegevens kunnen wij u beter van dienst zijn en de inhoud van onze diensten beter afstemmen op uw voorkeuren. Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen. Om beter inzicht te krijgen in de producten en diensten waar u als gebruiker in bent geïnteresseerd en om de advertentieruimte die wij aanbieden aan adverteerders zo goed mogelijk te verkopen; het merendeel van onze (digitale) producten en diensten wordt gefinancierd uit de inkomsten gegenereerd met de verkoop van advertentieruimte.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van drie grondslagen. Dit zijn : 1. het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. 2. het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde. 3. op basis van uw toestemming.

Hieronder hebben wij aangegeven welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke doelen wij deze gegevens gebruiken en welke juridische grondslag wij hiervoor hanteren.

*1.
betekent dat wij uw gegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u;

*2.
betekent dat wij uw gegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde;

*3.
betekent dat wij handelen op basis van uw toestemming.

Persoonsgegevens die wij gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u:

uw identificatie en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere contactgegevens)

Doelen en grondslagen:

 • klanten administratie *1
 • leveranciers administratie *1
 • om producten en/of diensten te leveren *1
 • voor debiteuren- en crediteurenadministratie *1

Persoonsgegevens die wij gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde:

telefoonnummer, e-mailadres of andere contactgegevens

Doelen en grondslagen:

 • administratie en beheer van sollicitaties via de website *2
 • in het kader van uw registratie via de website voor een account (onder meer om producten te kunnen bestellen, documenten te downloaden en/of om op blogs en website content te kunnen reageren) *2
 • administratie en behandeling van verzoeken om inlichtingen, feedback en klachten *2
 • voor marketingdoeleinden (zoals het versturen van nieuwsbrieven en/of reclame-uitingen en/of verhuur en/of verkoop van adressen) *2
 • om onze advertentieruimte zo goed mogelijk te verkopen *2
 • om onze eigendommen, bedrijfsvoering en personeel te beschermen in het kader van een zakelijke transactie voor geschillenbeslechting en het waarborgen van onze positie daarbij het nakomen van wettelijke verplichtingen *2

Uw IP adres en surfgedrag op de website

Doelen en grondslagen:

 • om onze diensten te verbeteren *2
 • om onze advertentieruimte zo goed mogelijk te verkopen *2
 • voor marketingdoeleinden (zoals het versturen van nieuwsbrieven en/of reclame-uitingen en/of verhuur en/of verkoop van adressen) *2

Wij kunnen ook identificatie- en contactgegevens raadplegen van externe databanken die wij aankopen en combineren met de gegevens die wij zelf van u verzamelen, om zo meer volledige en accurate informatie van u te verkrijgen.

Doelen en grondslagen:

voor het selecteren van onze contractspartijen en om klanten op maat gemaakte aanbiedingen te kunnen doen *2

In sommige gevallen zullen wij uw gegevens met derde partijen delen, zoals sponsoren van een evenement of project waaraan u deelneemt of de zakelijk partner van een product dat u bij ons koopt of downloadt. Dit doen wij om u op maat gemaakte aanbiedingen te kunnen (laten) doen en u in contact te brengen met aan het onderwerp gelieerde partijen. Wij baseren deze verstrekking van uw gegevens aan deze derden op uw toestemming. U heeft op ieder moment het recht om uw toestemming in te trekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via info@harcosmedia.com (of nadere contactgegevens onder Contact).

Verstrekking aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens soms met derden, zoals dienstverleners die wij contracteren (bijvoorbeeld IT dienstverleners of marketingbureaus), mailinghuizen, eigenaren/auteurs van producten die u bij ons koopt of van documenten die u download via onze website en zakelijke partners.

In de meeste gevallen delen wij uw persoonsgegevens met derde partijen die zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER). In een enkel geval delen wij uw persoonsgegevens met derde partijen die zijn gevestigd buiten de EER. In deze gevallen zullen wij passende waarborgen treffen om te verzekeren dat de persoonsgegevens rechtmatig kunnen worden doorgegeven.

Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd). Zo is bijvoorbeeld in de overeenkomst met Google opgenomen dat wij

 • Google Analytics-cookies gebruiken;
 • een bewerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
 • het laatste octet van het IP-adres hebben gemaskeerd;
 • ‘gegevens delen’ hebben uitgezet;
 • geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt (zoals beschreven hierboven). Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

Meer informatie over de concrete bewaartermijnen, leest u in onderstaande tabel.

Persoonsgegevens en Bewaartermijn

 • Gegevens om een account aan te maken op de website voor registratie of proefabonnement, in te schrijven op een nieuwsbrief, download van vakinformatie: Maximaal 7 jaar na beëindiging
 • Gegevens voor het afnemen van een betaald product: Wettelijk termijn / 7 jaar
 • Website gebruikersdata: Maximaal 7 jaar
 • Gegevens van sollicitanten: Maximaal 3 maanden na beëindigen van de procedure
 • Gegevens van leveranciers: Maximaal 7 jaar

Beveiliging persoonsgegevens

We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

Links naar websites

Op de websites van Harcos Media zijn een aantal links naar andere websites te vinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die organisaties persoonsgegevens verwerken. Wij raden hiervoor aan het privacy statement van de betreffende organisatie te lezen.

Rechten omtrent persoonsgegevens

U heeft (onder omstandigheden) het recht:

 • op informatie en inzage van uw gegevens;
 • op verbetering van persoonsgegevens;
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
 • op beperking van de verwerking;
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Rechten omtrent persoonsgegevens

Recht op informatie en recht op inzage van uw gegevens:
U kan ons verzoeken om meer informatie betreffende onze verwerkings-activiteiten en over de gegevens die we over u bijhouden.

Recht op verbetering van onjuiste of onvolledige gegevens:
U kan ons verzoeken om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren of te vervolledigen.

Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’):
Op schriftelijk verzoek, zullen wij uw persoonsgegevens wissen:
indien ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of indien de verwerking uitsluitend gebaseerd was op uw toestemming; of indien u redelijke gronden heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; of indien de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij wijze van uitzondering, kunnen wij weigeren om uw gegevens te wissen (i) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te kunnen uitoefenen; (ii) om een wettelijke verplichting na te komen; of (iii) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking:
U heeft het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende situaties van toepassing is: gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, indien deze betwist wordt; of indien u ons hierom verzoekt, in plaats van de verwijdering van de gegevens; of indien wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of

wanneer u bezwaar gemaakt heeft tegen een verwerking die gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen.

Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (kosteloos):
U heeft te allen tijde het recht om omwille van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op onze “gerechtvaardigde belangenafweging”. In zulk geval zullen wij deze gegevens niet langer verwerken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens verwerkt worden voor direct marketing doeleinden, heeft u te allen tijde het recht om hiertegen bezwaar te maken of uw toestemming terug in te trekken. U heeft ook het recht om niet te worden onderworpen aan profiling voor marketing doeleinden.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens:
In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm, en heeft u het recht om die gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Dit recht geldt: indien de verwerking berust op de rechtsgrond van de toestemming of op de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een contract; en indien de verwerking via geautomatiseerde methodes wordt verricht.

Daarnaast hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Cookies

Wij gebruiken cookies, ‘fingerprints’ (of vergelijkbare technieken) en sociale media plug-ins op onze websites. Sommige hiervan zijn essentieel om de websites optimaal te laten werken, anderen dienen om u een betere, snellere en veiligere gebruikservaring te bieden. Cookies zijn kleine informatiebestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiel toestel via uw browser. Op onze websites gebruiken wij de volgende cookies:

Type cookie – Doel van de cookie
Noodzakelijke cookies/ technische cookies – Doel van de cookie: Dit zijn cookies die essentieel zijn voor de werking van de websites en die ervoor zorgen dat u bepaalde delen ervan kan gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de websites om gegevens in te vullen, enz.

Analytische cookies
Doel van de cookie: Deze cookies stellen ons in staat om de bezoekers van onze websites te herkennen, het aantal bezoekers te tellen en vast te stellen op welke manier zij navigeren. Dit helpt ons om de bezoekersnavigatie te verbeteren en te verzekeren dat bezoekers sneller en gemakkelijker vinden wat ze nodig hebben.

Functionele cookies
Doel van de cookie: De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor te zorgen dat u een meer gepersonaliseerde gebruikservaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden.

Traceer/ advertentiecookies
Doel van de cookie: Onze websites en marketing e-mails maken gebruik van traceercookies om de statistieken van gebruikers te traceren en u gepersonaliseerde berichten, advertenties, en promoties te kunnen sturen.

Trackingcookies
Doel van de cookie: Via onze websites plaatsen we cookies (in de vorm van een zogenaamde ‘fingerprint’) waarmee we uw surfgedrag op de website kunnen volgen en analyseren en zo een (beter) beeld krijgen van de pagina’s die u bezoekt en uw vermoedelijke interesses. Op basis van deze interesses kan de inhoud van website of via andere kanalen worden aangepast. Indien u daarmee akkoord bent gegaan combineren we de informatie uit het cookie met de persoonsgegevens die wij van u hebben gekregen.

Social media cookies / plug-ins
Doel van de cookie: Daarnaast gebruiken we social media plug-ins. Deze maken het mogelijk om u aan de hand van uw social media profiel te herkennen en om bepaalde gegevens (zoals uw identificatie- en contactgegevens en uw profielfoto) te importeren. Zij maken het eveneens mogelijk om social media (LinkedIn, Twitter, Facebook) ‘share’ knoppen te gebruiken. Meer informatie hieromtrent kunt u terugvinden in het Privacy beleid van uw social media diensten. Indien u geen verbinding wenst te maken met uw social media profiel, dient u zich hiervoor af te melden voordat u onze websites / webtoepassingen applicaties gebruikt. Sommige van de cookies en social media plug-ins zijn essentieel om de websites te laten werken, anderen dienen om u een betere, snellere en veiligere gebruikservaring te bieden.

Onvoorziene cookies
Doel van de cookie: Door de manier waarop onze website werkt, kan het zijn dat wij niet in alle gevallen inzicht hebben in de cookies die op onze website geplaatst worden. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in het geval er zogenaamde embedded elementen (teksten, afbeeldingen, filmpjes en/of documenten die bij een andere partij opgeslagen zijn) gebruikt worden.

Beheren van cookies

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken. Voor meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van uw browser verwijzen wij naar de links hieronder:

Cookie instellingen in Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647

Cookie instellingen in Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Cookie instellingen in Firefox
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Cookie instellingen (algemeen)
https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen-instellen

Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit privacy- en cookiestatement of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen per post ter attentie van:

Harcos Media I Gildenweg 2, 8304 BC Emmeloord I +31-85-0645408 I info@harcosmedia.com.

15 juni 2019